ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ރުއްސަން: ރައީސް ނަޝީދު

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު ހައްޔަރުކުރީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ރުއްސަން ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާޒިމް ހައްޔަރު ކުރިކަން ހާމަކުރައްވަމުން އެކަމާ ވަރަށްބޮޑަށް ކޯފާއިސްކުރަށްވައި ނަޝީދު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނާޒިމް ހައްޔަރު ކުރީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި ތިބި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުން ރުއްސުމަށް ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ދަނީ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ފާޑުކިޔާ މީހުން ބުނަމުންދަނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޮ ދިފާއު ކުރެއްވުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާ ނަމަވެސް، އެފަދަ ކަމެއްގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު ހުންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

“ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި. ކޮއްކޮ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެކޮޅަށް، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ތިބި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ނުފޫޒުން.” 

ރައިސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރީ ޓާގެޓް ކޮށްގެން ވަކި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން ކަމަށެވެ.

ވަކި ފަރާތެއްގެ ނަން ހާމަނުކޮށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 46 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 45 އަހަރާއި، 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުން މިއަދު ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ގެ ބާބު

އަހަރެން މާލެ ހިޖުރަ ކުރިތާ ތިރީސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަވީއެވެ. ޅަ ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް، ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ސަކަރާތް ...

ކުށްވެރިއަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބަހަމުން ހިނގާ މަހުޖަނު – ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ “ރިޝްވަތު ދޭ މަހުޖަނު” ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ...

241 ކޮމިޓީއަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހާޒިރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ...