“ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ” ގެ މަޤާމު ރާއްޖެއަށް

ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022 ގެ ވޯލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑްސްގެ “ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ” އެވޯޑު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.
ރާއްޖެއަށް މި އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކުގައި ބޭއްވި ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022 ގެ ވޯލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައެވެ.

ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022 ވޯލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު “ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ” އެވޯޑާއި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރާއްޖެއިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަދި އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ތިލްމީޛާ ޙުސައިންއެވެ.

ޓްރެވެލް ޕްލަސް ލެޝަރ ގްލޯބަލް ވިޝަން އެވޯޑްސްއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޒިންމާދާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ފަރާތްތަކާއި، މަންޒިލްތަކާއި، ޖަމިއްޔާތައް ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑެކެވެ.

ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރގެ ” ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ” ގެ އެވޯޑާއި ތިލްމީޒާ ހަވާލްވެ ވަޑައިގަތުން: ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

މި އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި މިފަދަ އެވޯޑުތައް ލިބުމަކީ މުޅި ޤައުމަށް ލިބޭ ފަޚުރެއްކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މުޅި މި ސިނާޢަތް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަން ތޮއްޔިބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ އެވޯޑަކީ މުޅި ޤައުމަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީއެއް، އެއީ ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީތަކާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ލޯކަލް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕާޓްނަރުން އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތްތެރިކަމާއި ކޮމިޓްމަންޓްގެ ނަތީޖާ. މަންޒިލް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ވީހާވެސް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން އަބަދުމެ ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް. ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ ނަމަވެސް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި، އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންޕެޓިޓާސްއަށްވުރެ ކުރީގައި ތިބެންޖެހޭ. މިކަން ހާސިލްކުރެވޭނީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ތަފާތު އަދި ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް އަބަދުވެސް ދީގެން.” ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 4 އެވޯޑެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގްލޯބަލް މައިސް ކޮންގްރެސް އެވޯޑްސް 2022 ގެ މޯސްޓް ޕްރިފާރޑް ޓޫރިސްޓް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021 އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ “ރީޑިފައިނިންގ މައިސް” ކެމްޕޭން ވަނީ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު މާކެޓިންގ އިނިޝިއޭޓިވްގެ މަޤާމު ހޯދާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޯ.ޓީ.އެމް، މުމްބާއީ ހަރަކާތުގެ ބެސްޓް ސްޓޭންޑް ޑިޒައިން އެންޑް ޑެކަރޭޝަން އެވޯޑު އަދި ޑަބްލިއު.ޓީ.އެމް އެފްރިކާ 2022 ގެ ސްޓޭންޑް ފީޗަރ ގެ އެވޯޑް ހިމެނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަކިވަކި ރިސޯޓް އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ވަނީ އެކިއެކި އެވޯޑްވެސް ލިބިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ވަނީ 18 އަށްވުރެ ގިނަ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވިދިވިދިގެން 2 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ދުނިޔޭގެ ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ދިވެހިން ކެރަލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ދިވެހިން އިންޑިޔާގެ ކެރެލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ފޮރިން ...

މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ހުޅުދޫ ގޭގެއަށް ބެހުމަށް 350 މުޑުވަށްކާށި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ހަވާލްކޮށްފި

ޔޫއެންޑީޕީ ގްލޯބަލް އެންވައިރުމެންޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ހިންގޭ ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީ ލިބިގެން ނަލަފެހި މީދޫއިން ހިންގާ ...

ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް ވިއްކަމުންދާ މައްސަލަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ...