ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް

ސަރުކާރުން މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކުން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފެލެޓް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބުން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާރު އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ފްލެޓް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަލެޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނަން،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް މެނޭޖް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާމަސައްކަތުން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެނިގެންދާނެ- އިލްޔާސް ލަބީބު

ކޯވިޑުގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުން އަރައި ގަތުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން، މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ...

މީދުން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ – މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ...

ފޭދޫގެ މިސްކިތަކަށް މީހަކު ބޮޑުކަމު ގޮސްފި

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޔަކު ވަދެ އެތަންތަނުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައި ހަޑިމުޑުދާރު އަމަލު ހިންގައިފިއެވެ. ބަޔަކު ނުވަތަ ...