ވަގަށް ޖަލަށް ވަންނަން އުޅުމުން ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް، ބައި ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ

މާފުށީ ޖަލަށް ވަގަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ޖަލަށްލައި އަދި ދެވަނަ މީހާ 53،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރީ ފެހިއަލި އިސްމާއިލް ހައްމާދާއި ނ. މަނަދޫ ކެރީބިއަން އިބްރާހިމް ޖަޒްލާންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ހުކުމް އިއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެފްޓެމްބަރު މަހު ޖަލުގެ ފާރުމަތިން ފުއްމާލައިގެން އެތަނަށް ވަންނަން އުޅުނު މައްސަލާގަ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށުގެ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަކީ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެކަމަކު ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމުން ހައްމާދު ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެނީ ހަތަރު މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

ޖަޒްލާންގެ އަދަބު ޖޫރިމަނާއަކަށް ބަދަލުކުރަން އެދިފައިވާތީ ކޯޓުން ނިންމީ 53،000ރ. އިން އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށެވެ. އެ ފައިސާ ހަ މަސް ތެރޭގައި ދައްކަން އޭނާއަށް އަންގާފައިވެ އެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިފި

ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ ...

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ. ހަތާވީސް” އޮންލައިންހައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ބޯޑުން ...

ނުރައްކާތެރި އެސްޑިޑެންޓްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިސް އަދި ކައުންސިލް މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މިންވަރު މިފަހަކަށްއައިސް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އެޅޭނެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ...