އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 ގައި ހިމެނިގެން  މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި  ހަވާ އެރުވުމުގެ ކުޅިވަރު މިރޭ 8:45 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި  އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 ގައި ހިމެނިގެން  މީދޫގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަވާއެރުވުމުގެ ކުޅިވަރަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި މީދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި އެމްއެންޑީއެފް  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިވެންޓެކެވެ.

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022  ގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީއާއި  މީދޫ އަވަށު އޮފީސް އަދި ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް  ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ އަޟްހާއީދު ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި މީދޫގައި ފާހަގަ ކުރުމުންދާއިރު އީދު ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އިވެންޓްކަމުގައިވާ މިއުޒިކް ޝޯވ މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ހަދާފައިހުރި ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަްް ވަގުތީ ގޮތުން ...

ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...

އިލިޔާސް އަކީ ސީރިއަސް ކެންޑިޑޭޓެއްނޫން; އެއީ ޤުރުބާންކުރާ ކަންބަޅިއެއް: ޝަރީފް

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަކީ ސީރިއަސް ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން ކަމަށާއި ...