ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި . ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުން މިސިޑީގެ ދެފަރާތުގައި ޖަހާފައިވާ ދަގަޑުތައް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި . އަދި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުން ސިޑިވެސް ވަނީ މަރާމާތުކުރަންޖެހޭވަރަށް ހަލާކުވެފައި . ހުޅުދޫ ކަޅިބިއްފަރާތުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ބޮޑު ހިލަ ޖެހި ދުވަސްވަރު ( 2017 ވަނަ އަހަރު ) އެމަސައްކަތްކުރި އާރުއާރު ކުންފުނިން އާންމުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަސޭހައިން މޫދަށް އެރި އުޅެވޭނެގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ މިސިޑި  މަރާމާތުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ .  މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާރުއާރުން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ މިސަރަހައްދުގެ މޫދުން ބޮޑު ސަރަހައްދެ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފްކޮށް އާއްމުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މޫދުގައި ތިބެވޭގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ މިތަން ހުޅުދޫގެ އިސްރައްވެހިން ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާތަން ފެންނަމުންދޭ .

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިރާގު ފައިބާ ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރައުޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން، އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 19 އޮގަސްޓް  2022 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނަން- ރައީސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާޔަތް ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ...