ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި . ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުން މިސިޑީގެ ދެފަރާތުގައި ޖަހާފައިވާ ދަގަޑުތައް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި . އަދި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުން ސިޑިވެސް ވަނީ މަރާމާތުކުރަންޖެހޭވަރަށް ހަލާކުވެފައި . ހުޅުދޫ ކަޅިބިއްފަރާތުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ބޮޑު ހިލަ ޖެހި ދުވަސްވަރު ( 2017 ވަނަ އަހަރު ) އެމަސައްކަތްކުރި އާރުއާރު ކުންފުނިން އާންމުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަސޭހައިން މޫދަށް އެރި އުޅެވޭނެގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ މިސިޑި  މަރާމާތުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ .  މޫދަށް އެރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާރުއާރުން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ މިސަރަހައްދުގެ މޫދުން ބޮޑު ސަރަހައްދެ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފްކޮށް އާއްމުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މޫދުގައި ތިބެވޭގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ މިތަން ހުޅުދޫގެ އިސްރައްވެހިން ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާތަން ފެންނަމުންދޭ .

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

ހުޅުދޫ ކަބަލުންގެ ޕާކް  ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޑި

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް ޖެހުނު ބަންގުލަދޭޝް މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނީ

ފިޓް ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ އެ މީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއްކަމަށާ ...

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗުން ބަލިވީ މީދޫ ވޮލީޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗު ގުޅިފައިވާ ...

ބްރިޖާއި އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް 1 ބިލިއަން އިތުރުކުރަން ހުށައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ އެފްކޯންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ ތިލަ މާލެ ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ...