މިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެމްޑީޕީ- މޭޔަރު ނިޒާރު

advertisement

މިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރުކަމަށާ އެހެންކަމުން  އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން އަދި  އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ ދިރުވަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

އަލީ ނިޒާރު މިހެންވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

 ކޮމަންޑޫގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ރާޝިދުއަށް ވޯޓްދިނުމަކީ   އެމްޑީޕީގެ  އުސޫލާއި ހަމަތަކާ ފަލްސަފާ ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާކަމެއްކަމަށެވެ.

” މިއީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމަށް އަދި  ތިޔަބޭފުޅުންދެކެ ލޯބިވެވަޑައިގަންނަވާ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވައުދުތައް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފުއްދަވައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައީސެއްގެ އިލްތިމާސް ، ވީމާ މިއިއުތިމާސް އަޑުއައްސަވާ ރާޝިދުއަށް ވޯޓް ދެއްވާ  “

 އެމްޑީޕީން ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން ކޮމަންޑޫއަށް އައިސް މިކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވަނީ ކޮމަންޑޫދާއިރާގެ  ކުރީގެ މެމްބަރު މަރުހޫމް ހުސެންގެ އުއްމީދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަކޮށް  އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިއަށްދާއިރު މި އިންތިހާބުގައި 3 ޕާޓީ އަކުން ވާދަކުރާނެއެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީ އާއި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ އިތުރުން އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލްހަންނާން އިދުރީސް އެވެ މި ތިން ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ލާޑަރުންވެސް މި ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން އަންނައިރު، މި އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއިދުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މި ކެމްޕެއިންގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނައިރު އެމްއާރްއެމް އިން ވަނީ މި އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ކެންޑީޑޭޓަކަށް ތާއިދުނުކުރަން ނިންމާފައެވެ،

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަބްރޫކްގެ އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާ : ” ފެހި މީދޫ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކޭތީގެ ދުވަސް މީދޫގައިވެސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ” ފެހި މީދޫ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން މީދޫ ނަލަފެހި ...

މިއަހަރުގެ 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

މިއަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ވެލާނާ ...