ފާރުތަކުގައި ”ޔާމީން ޖަލަށްލާ“ ޖަހަން ފަލާހު ގޮވާލައިފި

ގޭގޭގެ ފާރުތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލާ ޖަހަން ޖެހޭކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ފަލާހު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ރޭ ކޮމަންޑޫ ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި   ރޭ ވާހަކަދައްކަމުން ފަލާހު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަކީ ވެސް ފާރުތަކުގައި އެއްޗެހި ޖަހަން ދަންނަ ބައެއް ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ ނުކުމެ، ބޮޑު ވަގު ޔާމީން ޖަލަށްލާ… މި ބަހުރުވައިން ލިޔަން ހިންގަވާ. އެހެން ނޫނިއްޔާ މި ގައުމެއް ދެން ރަނގަޅުވާކަށް ނެތް.” ފަލާހު ވިދާޅުވިއެވެ

އެގޮތުން ފާރުތަކުގައި އެމްޑީޕީއާ އެއްވަރަށް ތައްގަނޑު ޖެހުނު ބަޔަކު ނުތިބޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ”ޔާމީން ޖަލަށްލާ“  ފާރުތަކުގައި ޖަހަން ފަލާހު ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

ފަލާހު މިކަމަށް މިގޮވާލީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނުގައި ގޭގޭގެ ފާރުތަކުގައި ”އިންޑިއާ އައުޓް“ ޖަހަން ޔާމީން ދާދިފަހުން ގޮވާލެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ގޮވާލެއްވުމާ އެއްގޮތަށް ބައެއް ރަށްތަކުގައި މިހާރު ވަނީ އެކަން ކުރަން ފަށާފަ އެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

ސ. ހުޅުމީދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފަޔާ ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ...

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 14 ދުވަސް!

މާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްއަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް، ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން މާލެ ...

ސްޕޯޓްސް ފިޝިިން ކަނދުފަތި އަޅައިދެވޭނެ- ހުސެން ރަޝީދު

ސްޕޯޓްސް މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  މަސްކަނދުފަތިތަކެއް  އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ...