ކޮވިޑް 19 : މީދޫއާއި ހުޅުދުން އިތުރު 33 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މީދޫއާއި ހުޅުދުން އިތުރު 33 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.

އައްޑޫ އެމެޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާއި 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ތަފްސީލްތައް ރޭ އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު ފާއިތުވި ދެދުވަހު މީދުން 24 މީހުން އަދި ހުޅުދުން 9 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ވަނީ ޕޮޒޓިވް ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި މިވަގުތު ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 166 މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

އައްޑޫސިޓީ އެމަޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު އައްޑޫގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް އަދިވެސް އުޅެނީ ހިތަދޫގައެވެ . އެގޮތުން ހިތަދޫގައި ކޮވިޑްގެ 275 ކޭސް އުޅޭއިރު، މަރަދޫގައި 29 ކޭސް، ފޭދޫގައި 156 ކޭސް، މަރަދޫފޭދޫގައި 26 ކޭސް އަދި މީދޫގައި 111 ކޭސް ، ހުޅުދޫގައި 55 ކޭސް  ، ރިސޯޓާއި އެހެނިހެންތަންތަނުން 17 ކޭސް އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުން 2 ކޭސް އުޅޭކަމަށް އައްޑޫ އެމެޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ތަފާތު ކުލަސްޓާތަކެއް އުފެދި މި ވަގުތު އައްޑޫސިޓީގައި  ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބަލި އިތުރަށް ނުފެތުރޭނެހެން  ބަލައިގެން އުޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިއުތިމާސްކުރަމުންނެވެ.  

 ހާއްސަކޮށް ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓީނު އުސޫލަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމާއި މާސްކް އެޅުމާއެކު ބޭރުގައި އުޅޭއިރު ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން އަދި ގިނައިން އަތް ދޮވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކޮންޓެކްޓްރޭސިން ތެދުމައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން އެކަން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މިއަދު މެންދުރު 12:40 އާއި ހަވީރު 15:40 އާއި ދެމެދު އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހިމެނޭ ...

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރީން ކަނޑައެޅޭނެ

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް ...

މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީފެންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މުދިމުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވަން ޖެހޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...