ބަދަހިކަޕް: ޕޮލިހާއި ޓީމްއެމްކޭ ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ   އެންމެ އަގުބޮޑު ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ” ބަދަހިކަޕް ” ގެ  ފައިނަލް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް އަދި ޓީމް އެކޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ޕޮލިސް ޓީމާއި ޓީމް އެމްކޭ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ  މިމުބާރާތުގައި ރޭ ޕޮލިސްޓީމާއި  ވެމްކޯ ބައްދަލުކުރިމެޗުން ޕޮލިސްޓީމު މޮޅުވުމުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުން ވެމްކޯއަތުން ޕޮލިސްޓީމް ބަލިވިކަމަށްވާނަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވާނީ މިރޭ ޕޮލިސްޓީމާއި ޓީމްއެމްކޭ ބައްދަލުކުރާމެޗުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

 ރޭ ޕޮލިސް ޓީމް އަތުން ވެމްކޯ ޓީމް ބަލިވުމާއެކު އެޓީމަށް މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނީ އެޓީމް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން 1 މެޗުން މޮޅުވެ 2 މެޗުން ބަލިވެ 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމުންނެވެ.

ފައިނަލަށް ހޮވުނު ޕޮލިސްޓީމާ ޓީމްއެމްކޭއަށް 3 މެޗުން ވަނީ 9 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

ޕޮލިސްޓީމާއި ޓީމް އެމްކޭ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވިފައިވީކަމުގައިވިޔަސް ފައިނަލް މެޗްގެ ކުރީން  ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅެވޭ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭ ޕޮލިސްޓީމާ ޓީމް އެމްކޭ ބައްދަލުކުރާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރޭ ވެމްކޯ އަތުން ޕޮލިސްޓީމް މޮޅުވެފައިވަނީ 23 ޕޮޓް 44 ޕޮޓުންނެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕޮލިސްޓީމުގެ ޖޫޒަންއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ޔޫތާއި އެޗްއެސްސީ ރޭ ބައްދަލުކުރިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެޗްއެސްސީއެވެ. އެއީ 10 ޕޮޓް 29 ޕޮޓުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ  ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާޓީމަކަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ދެވަނަޓީމަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަސްހާސްރުފިޔާއެވެ.

ޕޮލިސްޓީމާއި ޓީމް އެކޭ ބައްދަލުކުރާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗު އޮންނަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭގައެވެ.

މިމުބާރާތްތަކީ މީދޫގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

300 މިލިއަން ޑޮލަރު މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހޭދަކުރައްވާނެ

އައްޑޫ ތަސައްވަރު ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ...

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ...

ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018: ފުރަތަމަމެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ޔުނައިޓެޑް ބްރަދާސް

” ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ”  ގެ ނަމުގައި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުގެ ދަނޑުގައި ރޭ ފެށުނު  ފުޓްސަލް ...