މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް އެސްޓީއޯ

ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން މިނިމަމް ވޭޖު ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅައި އެކަން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

advertisement

ނަމަވެސް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ މި މަހުން ފެށިގެން މިނިމަމް ވޭޖުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން ފަށައިފަ އެވެ. އަދި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަތައް ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން އަހަރަކު 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި މަހުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން، އެކުންފުންޏަކީ މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކަށެވެ. އެއީ ސިވިލް ސާވިސް، ކުދި ވިޔަފާރިތައް، މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖުގެ ތަފުސީލު:

  • ކުދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް: ގަޑިއިރަކަށް 21.63ރ. މަގުން މަހަކަށް 4،500ރ.
  • ބޮޑެތި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް: ގަޑިއިރަކަށް 48.46ރ. މަގުން 8،000ރ.
  • މެދުފަންތީގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް: ގަޑިއިރަކަށް 33.65ރ. މަގުން 7،000ރ.
  • ސިވިލް ސާވިސްއަށް: ހަ ގަޑިއިރަށް މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް 7،000ރ.
  • ސިވިލް ސާވިސްއަށް: ހަ ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ 33.65ރ.ގެ ރޭޓުން
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭނުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ 7 ގޮނޑި ބޭނުންވަނީ ރައީސް ...

ޓީ.އެފް.ޖީގެ ސްޕޯޓްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީ.އެފް.ޖީ) ގެ ސްޕޯޓްސް ...

އެކީގައި ކުރިއަށްދާން ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިންނަށް ރައީސްގެ ސިޓީފުޅެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޞާލިހާއިއެކު ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން އެކީގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ޞާލިހުގެ ...