މަރުވެފައި އޮތް ބޮޑު މަހެއް ހިތަދޫއަށް ލައްގައިފި

މަރުވެފައި އޮތް ބޮޑޫ މަހެއް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަށް ލައްގައިފިއެވެ.

މި މަސް މިއަދު 10:40 ހާއިރު ހިތަދޫ ފަރުމައްޗަށް ލައްގާފައިވާއިރު، މަސް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެއެވެ.

ބޮޑު މިނުގައި 40 ވަރަކަށް ފޫޓު ހުރި މި މަސް ލައްގާފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ނޭޗާރޕާކާ ދިމާ ފުއްޓަރަށެވެ.

ބޮޑުމަހަކީ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ނޫޅޭ މަހެއް ނަމަވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑުމަސް ވަދެ އުޅެއެވެ. އަދި މަރުވެގެން މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ލައްގާފައިވެއެވެ.

advertisement

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަބޮޑުކުރަން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. ސިޓީކައުންސިލްތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން މާލިއްޔަތު ...

ހުޅުދޫ ކަނޑޫއެޅެ ބީޗް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހުޚުދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ހުޅުދޫ މާފިށި ( ކަނޑޫއެޅެ) ބީޗް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެދުނު ...

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ