ހާޑްވެއަރގެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ކުރަމުންއަންނަ ” ހާޑްވެއަރ ލެބް” ގެ މުޅިން އާ ފިހާރައެއް  ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

“ހާޑްވެއަރ ލެބް” އަކީ  ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއަރގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތެކެވެ.

އާންމުނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކުރެވިގެން ހުޅުވުނު މިފިހާރައިން ހާޑްވެއާގެ ހުރިހާސާމާނެއް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަރަންޓް ސާމާނާއި، ޓޫލްސް، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  އާންމު ހާޑްވެއަރގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް މިފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ހާޑްވެއަރ ލެބަކީ އާންމުނަށް ކޮލިޓީ، އިތުބާރު އުފެއްދުން ތަކެއް ފޯރުކޮއްދެމުންއަންނަ ފިހާރައެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް ހާޑްވެއާ ލެބްގެ ފިހާރަތަކަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މަތީ ސަފުގައި ގުނާލެވޭ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ފިހާރަތަކެކެވެ.

advertisement
advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫގެ  ބިން ހިއްކުމަށް ވެންއޫދުން ގެނައި  ބޯޓު އައްޑުއަށް ބަނދަރުކޮށްފި

ވެން އޫދުން އައްޑޫސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމަށް ގެނައި  ޖައްރާފު އައްޑޫގައި ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. ވެން އޫދުން އައްޑޫސިޓީ ބިންހިއްކުމަށް ގެނައި ...

ޝިމާއުގެ މައްސަލާގައި ކްލަބް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ހުއްޓުމަކަށް

ސަން ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފޭދޫގައި ފެށި ވޮލީ މުބާރާތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހުއްޓުވުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ...

ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައެއް ނުގަތް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ...