ހާޑްވެއަރ ލެބްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ހާޑްވެއަރގެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ކުރަމުންއަންނަ ” ހާޑްވެއަރ ލެބް” ގެ މުޅިން އާ ފިހާރައެއް  ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

“ހާޑްވެއަރ ލެބް” އަކީ  ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާޑްވެއަރގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތެކެވެ.

އާންމުނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކުރެވިގެން ހުޅުވުނު މިފިހާރައިން ހާޑްވެއާގެ ހުރިހާސާމާނެއް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަރަންޓް ސާމާނާއި، ޓޫލްސް، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  އާންމު ހާޑްވެއަރގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް މިފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ހާޑްވެއަރ ލެބަކީ އާންމުނަށް ކޮލިޓީ، އިތުބާރު އުފެއްދުން ތަކެއް ފޯރުކޮއްދެމުންއަންނަ ފިހާރައެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް ހާޑްވެއާ ލެބްގެ ފިހާރަތަކަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މަތީ ސަފުގައި ގުނާލެވޭ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ފިހާރަތަކެކެވެ.

advertisement
advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަރުގެ އަދަބު ނުދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ނުދޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން 27 ނޮވެމަބަރ ...

ފަތުރުވެރީންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމީދޫގައި ވަކި ޚާއްސަ ބީޗެއް ހެދުމަށާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލާ ތަސައްވުރުގައި އާންމުން ބައިވެރިކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމީދޫ ...

ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއެކު އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް އެޗްޑީސީން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ދޮށީ އުމުރު ނުވަތަ އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ...