ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނަން، ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެ- ރޮޒެއިނާ

ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަހައްދަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ހަސަން ދެއްކެވި ވާހަތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް، މެމްބަރު އިކްރާމަށް ބުލީ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒިއިނާ އާދަމް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިކްރާމް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ އޭރިއާ ނުވަތަ ގްރޭޓާ މާލެ އޭރިއާއަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލެއް އޮންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނޫންކަމަށެވެ. މިއީ މައި ސަރުކާރު ހިންގާ ސިޓީއަށް ވެފައި މިސިޓީގައި އިތުރު ކައުންސިލެއް އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ނުދެކޭކަމަށް އިކްރާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިކްރާމްގެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އިކްރާމްގެ ވާހަތަކާއިމެދު ލަދުވެތިވާކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަކީ އިކްރާމް ވިދާޅުވިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރާ އަދި އެވިސްނުމަށްވެސް ތާއީކުރާގެ ޕާޓީއެއް ނޫންކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވާހަތަކާއި ގުޅިގެން މެމްބަރު ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވީ ބުލީ ކުރުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޓޮލަރޭޓް ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެމީހަކު ދެކޭގޮތް ހާމަ ކުރުމުގައި ފަހަތަށް ޖެހި ބިރުން ހުންނާނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުލީ ކުރުން ޓޮލަރޭޓް ކުރައްވާނެ ކަމެނެތް. ދެކޭގޮތް ހާމަކުރައްވަން ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާތި.

– ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެ

ޒޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އަދި އެންމެ ޕްރޮޑަކްޓިވްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވޭ ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެމީހެއްގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ދެކޭގޮތް ހާމަ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ފިޔަވައި ދެން ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރެވޭނެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އަދިވެސް އެންމެ ޕްރޮޑަކްޓިވްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވޭގޮތަށް ބައްޓަމެއް ނުކުރެވޭ. އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްގެން. ޤުރުއާން އެކަނި ބަދަލު ނުކުރެވޭނީ. ސިޔާސަތަކީ ކުރާ ތަޖުރިބާތަކައި އެކު ބަދަލުވާ ކަންކަން.

– ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަށް ހިންގުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޔާސަތެވެ. މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިން އޮތް ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދޫކޮށްލައި އެކުލަވާލި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސާފު އައިލަބިއްޔަތު ނަގާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުންނެވެ. މިއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން މެޖޯރިޓީއާއިއެކު ހިންގާއިރު، މާލޭގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެންދަނީ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރަމުންދާތީ ސިޓީ  ކައުންސިލަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މަސްދަރު : ޚަބަރު އޮންލައިން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މެމްބަރު ވަހީދަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން ޓީޗަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގުފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) މަރާލަންޖެހޭކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނު ނ. ކުޑަފަރީ ...

އެފްސީ އަފިރިން ޓީމްގެ ކޯޗް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އެފްސީ އަފިރިން ޓީމްގެ ކޯޗް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަން ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 ދަރިވޭމްޕް ސްޓްރީޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ކްލަބް ...

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ނައިބު ރައީސު  ހުޅުދުއާއި މީދުއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ...