އޭ ލެވެލްއިން ރާއްޖެއިން 1 ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހުޅުދޫ މަރިޔަމް ސައިފާ ރަޝީދު ހިމެނިއްޖެ

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެޑެކްސެލް އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10 އަކުން 1 ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ސ. ހުޅުދޫ ދެވެލި މަރިޔަމް ސައިފާ ރަޝީދު، ހިމެނިއްޖެއެވެ.

މަރިޔަމް ސައިފާ ރަޝީދަކީ ސެންޓަރ ފޯ ހަޔާސެކެންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)އިން އުނގެނުނު ދަރިވަރެކެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެޑެކްސެލް އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10 އަކުން 1 ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމާއި، އެޑެކްސްއެލްއިން ދެއްވާ މެޑެލްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެއްވާ މެޑެލްގެ އިތުރުން ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ.

ސ. ހުޅުދޫ ދެވެލި މަރިޔަމް ސައިފާ ރަޝީދު،

މި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި، މެޑެލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް ޞާލިޙްއެވެ.

މިދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ސްކޮލާޝިޕް ވަނީ 19 ޖުލައި 2020ގައި ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ސްކޮލާޝިޕް 19 ޖުލައި 2020ގައި ހަވާލުކޮށްދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ސްކޮލާޝިޕްގެ ދަށުން މަރިޔަމް ސައިފާ ރަޝީދު މިހާރު ދަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަވަމުންނެވެ . އެހެންކަމުން މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެޑެކްސެލް އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10 އަކުން 1 ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިއުމާއި މެޑަލް ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މަރިޔަމް ސައިފާ ރަޝީދަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

އޭ ލެވެލްއިން ރާއްޖެ އިން އެއްވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުން

  • މަރިޔަމް ރޫޔާ އިސްމާއިލް، ގ. ހައްދުންމަތީގެއާގެ، ސީއެޗްއެސްއީ
  • މަރިޔަމް ސައިފާ ރަޝީދު، ސ. ހުޅުދޫ ދެވެލި، ސީއެޗްއެސްއީ
  • މަރިޔަމް ޒައިނާ މުހައްމަދު ސޯލިހު، މއ. ސިސިލްފަރު، ސީއެޗްއެސްއީ
  • ރާއިޝާ އަހުމަދު ފާއިޒު، ހ. ދެވެލިކިނާރާ، ސީއެޗްއެސްއީ
  • އައިޝަތު ރިޒްނާ ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ވިނަމާގެ ، ސީއެޗްއެސްސީ
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނަފްރަތުގެ ބިލް ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގޮތަށް ފާސްކުރަން މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުން ފަދަ ނަފުރަތުގެ އަމަލު ...

ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރި!

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ބ. ދަރަވަންދޫއިން ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން ތުނޑި، ދުންފިނި ،އުފާ، އަހްމަދު ފާތިހް ކުރިން ފުލުހުންގެ ...

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓަރީއެއް ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހަދާ ހަދާ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސޮނޭވާ ރިސޯޓުން ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ...