ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވާން ނޫނީ ބަރުގޮނު ނޭޅޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވާން ނޫނީ ބަރުގޮނު ނޭޅޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމާ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ އާންމު ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

އާންމު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި ދެން ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެ އުޅަނދު އުފެއްދިއިރު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަރުގޮނު ކަމަށް ވެސް ގަވާއިދުގައި ބުނާއިރު މިސްކިތްތަކާއި، ސުކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަރުގޮނު އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

މިގަވައިދު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 11 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދުއްވަމުންދާއިރު އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލެއް ކުރުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު ސިނގިރޭޓް، ބިޑި، ވޭޕް އަދި ޝީޝާ ފަދަ އެއްޗެހި ބުއިމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެވެ. އުޅަނދު ދުއްވާ މީހާގެ އިތުރުން އުޅަނދުގައި ދެން ތިބޭ މީހުން ވެސް އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ގާވާއިދުގައިވެ އެވެ.

އުޅަނދުގައި އެހެނިހެން ލައިޓް ހަރުކުރުންވެސް މަނާކޮށްފައިވާއިރު އެހެން ވައްތަރުތަކުގެ ބަރުގޮނު ހަރުކޮށް ނުވަތަ ބަރުގޮނު މޮޑިފައި ކުރުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްދީ ހޮވައިގެން އެމީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެ- ހިޔާޒު

ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްދީ ހޮވައިގެން އެމީހުން އަޅުގަޑުމެންނަށް ކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް މީދޫ ...

ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް ބަސްބުނެ، ހިޔާލު ފާޅުުކުރަން ހުރަހެއް ނާޅާނަން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް ބަސްބުނެ، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް އެގޭނީ ރައްޔިތުންނަށް، އެކަކަށްވެސް ނިޒާމީ ވޯޓަށް އިންކާރުނުކުރެވޭނެ

ރައްޔިތުން އެދޭ ރަނގަޅު އެގޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ނަމަވެސް ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެނގުމާއިމެދު އެއްވެސް މީހަކަށް އިންކާރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ...