މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބަހާއުއްދީން މަގުސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވެށި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު  ސާފްކުރުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 15:45 ފައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަހާއުއްދީންމަގުގެ އެކިސަރަހައްދު ގްރޫޕް ތަކަކަށް ބަހައިގެންނެވެ.

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވަނީ ސާފްކުރާ ސަރަހައްދު ތަކާއި އެސަރަހައްދު ސާފްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް

ކްލަބް ލޮތަރި : މީދޫ ގުލްފާމު މަގާއި ފަގީހުމޫސާ މަގާއި ދެމެދު ވާ ސަރަހައްދު

ޑަބްލިއުޑީސީ: ފަގީހުމޫސާ މަގާއި ގުލޭނޫރަންގެއާއި ދެމެދުގައި ވާ ސަރަހައްދު

މިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތުމީހުން : ބޯޅދަނޑިގެންފެށިގެން އަސްރުމާވާދީއާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދު

މުނިސިޕަލް މަސައްކަތުމީހުން: ސީޒަން އިންފެށިގެން ކަރަންކާވާދީއާއި ހަމައަށް

އަވަށު އޮފީސް: އޯކިޑް އިން ފެށިގެން ޝިފާއާއި ހަމައަށް

ކޯގަންނު ގްރޫޕް: ކޯގަންނު މަގުން ފެށިގެން އުތުރަށް

ނަލަފެހި: ތޯތާގެން ފަށައިގެން އަލިވާގޭ ގޯޅިއާއި ހަމައަށް

މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު: : ގްރީންވިލާއިން ފަށައިގެން ގުލްއަލާމާގެއާއި ހަމައަށް

މީދޫ ޓުއަރިޒަމް ކޯޕަރޭޝަން : ނޫރަންފެހިން ފަށައިގެން އަންބަރީވިލާއާއި ހަމައަށް

ސާފްކުރުމުގެ މިމަސައްކަތައް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެގްރޫޕެއްގެ ސަރަހައްދު ސާފްކުރުމަށް ހާޒިރުވާއިރު ސާފްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިލޮށިފަތި ، ފިހި ، އަންގީ ފަދަ ތަކެތި އެފަރާތްތަކުން ހޯދައިގެން ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރަތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ބޭއްވި ...

މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށް ސީ ގްރޫޕް އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސަންއޮފްލޮންސް ކްއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބަލިކޮޑް ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސަން އޮފް ލޮންސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ...

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އުނޅަދު ފަހަރުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ އުސޫލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި

ހުޅުމީދޫގައި އޮފަރޭޓްކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އުނޅަދު ފަހަރުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ އުސޫލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ. ކުރިއާއި ހިލާފަށް މިހާރު ...