މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބަހާއުއްދީން މަގުސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވެށި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު  ސާފްކުރުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 15:45 ފައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަހާއުއްދީންމަގުގެ އެކިސަރަހައްދު ގްރޫޕް ތަކަކަށް ބަހައިގެންނެވެ.

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވަނީ ސާފްކުރާ ސަރަހައްދު ތަކާއި އެސަރަހައްދު ސާފްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް

ކްލަބް ލޮތަރި : މީދޫ ގުލްފާމު މަގާއި ފަގީހުމޫސާ މަގާއި ދެމެދު ވާ ސަރަހައްދު

ޑަބްލިއުޑީސީ: ފަގީހުމޫސާ މަގާއި ގުލޭނޫރަންގެއާއި ދެމެދުގައި ވާ ސަރަހައްދު

މިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތުމީހުން : ބޯޅދަނޑިގެންފެށިގެން އަސްރުމާވާދީއާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދު

މުނިސިޕަލް މަސައްކަތުމީހުން: ސީޒަން އިންފެށިގެން ކަރަންކާވާދީއާއި ހަމައަށް

އަވަށު އޮފީސް: އޯކިޑް އިން ފެށިގެން ޝިފާއާއި ހަމައަށް

ކޯގަންނު ގްރޫޕް: ކޯގަންނު މަގުން ފެށިގެން އުތުރަށް

ނަލަފެހި: ތޯތާގެން ފަށައިގެން އަލިވާގޭ ގޯޅިއާއި ހަމައަށް

މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު: : ގްރީންވިލާއިން ފަށައިގެން ގުލްއަލާމާގެއާއި ހަމައަށް

މީދޫ ޓުއަރިޒަމް ކޯޕަރޭޝަން : ނޫރަންފެހިން ފަށައިގެން އަންބަރީވިލާއާއި ހަމައަށް

ސާފްކުރުމުގެ މިމަސައްކަތައް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެގްރޫޕެއްގެ ސަރަހައްދު ސާފްކުރުމަށް ހާޒިރުވާއިރު ސާފްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިލޮށިފަތި ، ފިހި ، އަންގީ ފަދަ ތަކެތި އެފަރާތްތަކުން ހޯދައިގެން ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނިޔާވި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ނިޔާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ އަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ތަަސްލީމާ އުސްމާން ...

ދެ ސްކޫލެއް ސެޓެލައިޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ސެޓެލައިޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްކުރާ ވ.ރަކީދޫ އާއި ވ.ތިނަދޫ ސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ...

ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރަން ފަށާފައިވާ “ހިޔާ” މަޝްރޫޢަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ...