ރައީސް ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މިދިޔަ މެއި މަހު ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ 5 މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޭސް ފަރުވާ ކުރައްވަން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހުއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންވެސް އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެއަރޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުގައި ރައީސް ނަޝީދުވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގެންވި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ 3 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުން ވަނީ ޕާލަމެންޓްރީ އިންކުއެރީއެއްވެސް ހަދާފައެވެ. މިއިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގިނަ ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ވެރިންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ތިންބާރުގެ ވެރިންނަށް ޚާއްސަ ގެކޮޅުވެސް ވަނީ ކަނަޑައަޅާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ބޮން ހަދާފައިވަނީ އެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރޭޒާފުކާއި ގެއްލުންދެނިވި އެހެނިހެން ތަކެތި ހިމަނައިގެންނެވެ. ބޮން ގޮއްވާލުމާއެކު އެތަކެތިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވެ. މިތަކެތި ނެގުމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުންވަނީ 16 ގަޑިރުވަންދެން ސީރިއަސް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވިދާޅުވީ، ގޮއްވާލި ބޮމުން ބުރައިގެންދިޔަ ތޫނު ދަގަނޑު އެތިކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެތިކޮޅެއް، އެމަނިކުފާނުގެ ސީދާ ހިތަށް ނުވަދެ ހުރީ އެންމެ ސެންޓިމީޓަރެއްގެ ދުރުމިންކަމަށެވެ. މި އެތިކޮޅު ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިތަށް ނުވަދެ ސަލާމަތްވީ އެމަނިކުފާނުގެ މޭކަށިގަނޑުގައި ޖެހި ކަށިގަނޑު ފުނޑުފުނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އެތިކޮޅު އެތެރެއަށް ދިޔުން މަތަވެގެންކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މީހުންގެ ޝަރީއަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ބޮން ގޮއްވާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި، ވ.ތިނަދޫ ލަކީ އަދުހަމް އަހްމަދު (25)އާއި މއ.ފޭރުގެ މުޖާޒް އަހުމަދު (21)އާއި، ގއ. ކޮނޑޭ ފޮޅޭމާ ތަހުމީން އަހްމަދު (32) އަދި ނ. މަނަދޫ ނޫރީގެ އަލީ ހައިޝަމް (27)ގެ މައްޗަށެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނާޒިމް ސައްތާރު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތް އަށް އިންކާރު ކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޒުވާނެއް ކަމުގައިވާ އެމްޑީ އަލަމްގިރިއާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުވުމާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ...

ކޯވިޑުގެ ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ބިރު: ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ ވަރަށް މުހިއްމު

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށްވެސް މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވެފައެެވެ. މިހާތަނަށްއައިއިރުވެސް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ...

ކޮވިޑް-19: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މީހުނަށްވުރެ ގިނައިން މަގުމަތީގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މީހުނަށްވުރެ ގިނައިން މަގުމަތީގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ...