އައްޑޫގައި ޔޮޓް މެރީނާއަކާއި ކްރޫޒް ޓާމިނަލެއް

އައްޑޫގައި ޔޮޓް މެރީނާ އަކާއި ކުރޫޒް ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

އައްޑޫ ޓޫރިޒަމްގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ގޮތުން ކުލަބްހައުސްގައި ބޭއްވި ޕެނެލް ޑިސްކަޝަންގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޭޔަރު ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި ކްރޫޒް ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށްޓަކާ ކައުންސިލުން ބިމާއި ސަރަހައްދު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ކްރޫޒް ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށް ހުޅުވާލަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ލައްކަ އަކަށްވުރެ ބޮޑު އަކަފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޔޮޓް މެރީނާއެއް ވެސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޭޔަރު ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ތިން ހަތަރު ފަރާތަކުން ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހިތަދޫ ”ފެހެލަ ކިޅި“ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ވެސް ނިންމައިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިތަދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ...

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރަން ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރައް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ރައީސް މުހައްމަދު ...

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އެދިފައިވާތީ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ...