އައު ޓްރާސްފޯމަރު ގުޅަން މިއަދު މުޅިރަށުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު  ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކަރަންޓް ކަނޑާލާނެ ކަން ފެނަކަ-ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުން އަންގައިފިއެވެ.

ފެނަކަ-ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗް ގޭގެއަށް ފޮނުވާ ނޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި  18 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެވާހަކައެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ އިންޖީނުގޭގައި ކުރީން ބޭނުންކުރަމުންއައި ޓްރާންފޯމަރެއް ބަދަލުކޮށް އައު ޓްރާސްފޯމަރެއް ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. ހުޅުމީދޫ އިންޖީނުގެން ދެމުންދާ  ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރުގެތެރޭގައި 800 ކިލޯވޮޓްގެ 3 ޖަނަރޭޓަރު އެތަނަށްވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އަދި  ހުޅުމީދުއަށް ދެމުންދާ ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި  ބޭނުންވާ އެހެންކަންތައްތަވެސް ހައްލުކުރުމަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓް ފަރަށް އަރައިފި

މާލެއިން ފުރައިގެން އައްޑޫސިޓީއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ “ނިއުލައިން” ނަމަކަށް ކިޔާ ...

ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ރޭ ފަތިހު ފުލުުހުން ...