ޝާހިދު އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި މިރޭ ހަވާލުވަނީ

އދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނެގި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިރޭ މަގާމާއި ހަވާލުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ

މި އިންތިހާބުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާ ވާދަ ކުރެއްވީ ޝަހިދުއާއި އަފްޢާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލްއެވެ. މި އިންތިހާބު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 143 ވޯޓުންނެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 75ވަނަ ސެޝަން ނިމި 76ވަނަ ސެޝަން ފެށޭނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ރޭގަނޑު 00:00ގައެވެ. އާއްމު މަޖިލީހުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖެ އަށްވެސް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ.

އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އިންތިހާބު ކުރާނީ ޖިއޮގްރަފިކް ފަސް ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ސަރަހައްދަކުންނެވެ. ހިނގަމުންދާ 75 ވަނަ އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ ވެސްޓާން ޔޫރަޕިއަން ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ތުރުކީވިލާތުގެ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމަކަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނެޝަނަލް ބޮޑީބޯޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަަލަށްއެކުލަވާލި ނެޝަނަލް ބޮޑީބޯޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ...

މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މާދަމާ ( 23 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

މުއާޒް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ،  ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މުއާޒް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ...