ސާފު ކުރުމުގެ ދުވަސް: ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެ މުޅި ފެނަކަ ސާފު ކުރަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބްރާންޗުތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ފެނަކައިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެކުންފުނިން ހިދުމަތްދޭ 154 ރަށުގައިވެސް އެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 7:00 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލާނީ މިއަދު ހަވިރު 4:00 ގައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފެނަކައިގެ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގެ ގޯތިތެރެއާ އޮފީސްތެރެ ސާފު ކުރާނެއެވެ. ފެނަކައިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެކުންފުނީގެ ބްރާންޗް ތަކަގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ އާންމު ސިއްހީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ރައްކާތެރި މާހައުލެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެ ކުންފުނިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ވުމުން، ކުންފުނީގެ ހިދުމަތްތައްދޭ އޮފީސްތަކަކީ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުންވެސް މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

ފެނަކައިންހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ބްރާންޗްތަކުގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ކައްކާތެރިކަންވެސް ބަލައި ޗެކް ކުރެވޭނެ އެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫއަށް ފޮނުވަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 890 ގުރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއިން މި ...

ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު މެޗެއް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އަލުން  ފެށޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަވެފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ޖެހިއްޖެނަމަ ...

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދައިދޭނަން – ރައީސް ޔާމީން

ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ހޯދައިދޭނެކަމަށާއި، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނު ތަންފީޛް ކުރާނެކަމުގެ ...