މީދޫ މަލްޓިޕާޕަސް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ޕްރެޖެކްޓް

މިޕްރޮޖެކްގެ އަމާޒަކީ ތަނަވަސް ވަމުން އަންނަ ޒަމާނީ ފަސޭހަތަކާގުޅިގެން ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަމުންދާ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި އިތުރުވަމުންދާ ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން އާއްމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަގު މީދޫގެ ރަށްވެހީންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ފަރުމާކުރެވުނު ޕާކް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޖުތަމައުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޖީލަކަށް އަމާޒުކުރެވޭ މަލްޓިޕާޕަސް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއްގެގޮތުގައެވެ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ފަތާޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ މިޕާކް ތައްޔާރުކޮށް ނިމޭއިރު ކުލަކުލައިގެ ރީތި މާއަޅާގަސްތަކާ ހިޔާދޭ ގަސްތަކުން މިޕާކްގެ  ހިތްގައިމުކަން ފެނިގެންދާނެއެވެ. އަދި މިޕާކްގައި  ޗާލު ވެއްޓެއް ބިނާކޮށް އެތަނުގައި އުދޯލި އާއި ގޮޑިތައް އަދި  ، ޖޯލިފަތި ތަކާއި މޭޒުފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މިޕާކްގެ ވަށައިގެން ޖޮގިން ޓްރެކެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިޕާކްގެ ތެރޭގައި  އައުޓުޑޯ ޖިމަކާ ކުޑަކުދީންގެ ޕާކެއް ގާއިމްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެމީހުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަނެއްވެސް މިޕާކްގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ފަތާ ޓްރެކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސަޕްލައިފެނުން ފެންވެރޭނެ ގޮތައް އައުޓްޑޯ ޝަވަރއެއް ބެހެއްޓުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ހެދުން ބަދަދަލުކުރެވޭނެގޮތައް ޗޭންޖިން ރޫމެއްވެސް މިޕާކްގައި ތައްޔާރުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން މިޕާކް އެސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރިއަސް މިއީ މުޅިމީދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހުމާނުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތައް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕާކެކެވެ.

މަސްދަރު ނަލަފެހި

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމްއީސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާގޮތައް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަނބަލުން މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް މަދުވާނެ- ޝެހެޒިނީ

އެމްއީސީ ގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރައްވާގޮތައް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އަންހެން ކަނބަލުން މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް މަދުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ...

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން  އިއްޔެ ހަވީރު  ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ...

މެންބަރު ހުސައިން ފަސްދާނު ލައިފި

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ރޭ ނިޔާވި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހުސައިން ވަހީދު ...