މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ގަސްތައް ނެގުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބައެއްގޭގެ މަގުފާރު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބަގީޗާ ގަސްތަކާއި މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގޮނޑިއާއި ޖޯލިފަދަ ތަކެތި ނަގައި މަގު ސާފުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެފިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ އެފަދަ ތަކެތި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ހިގާބިގާވެ އުޅޭފަރާތްތަކަށާއި މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށާއި މަގު މަރާތުކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުންކަމަށްވެސް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ.

ފުވައްމަލަކު ސިޓީގެ ބައެއް ގޭގެ މަގުފާރު ކައިރީ މަގުތަމތީގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބަގީޗާ ގަސް އިންދައި ހެއްދުމާއި، މަގުމަތީގައި ގޮނޑިއާއި ޖޯލިފަތި ފަދަ ތަކެއްޗާއި ގޭގެ އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭރުކުރާ ކުންޏާއި ގިނަދުވަސްވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަން ވެސް އެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެފަދަ ތަކެތި މިއޮގަސްޓްމަހު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނަގައި ސާފުކުރުމަށާއި އަދި އެދުވަހަށް ސާފުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާއި ނުލައި އެތަކެތި ނަގަމުންދާނެކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނާތީވެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ އިއުލާނެއް ނެރެ އެތަކެތި ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވާފައެވެ.

މަސްދަރު: މިކަލް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ...

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ؟

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމްގައި ހުންނެވި މޫސާ ސިއްދީގު އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މޫސާ ސިއްދީގު މަގާމުން ...

ކޮވިޑް-19: މާލެން އައްޑޫ އަށް ކަރަންޓީނަށް އައި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން އައްޑޫ އަށް އައިސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ...