މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ގަސްތައް ނެގުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބައެއްގޭގެ މަގުފާރު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބަގީޗާ ގަސްތަކާއި މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގޮނޑިއާއި ޖޯލިފަދަ ތަކެތި ނަގައި މަގު ސާފުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެފިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ އެފަދަ ތަކެތި މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ހިގާބިގާވެ އުޅޭފަރާތްތަކަށާއި މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށާއި މަގު މަރާތުކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުންކަމަށްވެސް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ.

ފުވައްމަލަކު ސިޓީގެ ބައެއް ގޭގެ މަގުފާރު ކައިރީ މަގުތަމތީގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބަގީޗާ ގަސް އިންދައި ހެއްދުމާއި، މަގުމަތީގައި ގޮނޑިއާއި ޖޯލިފަތި ފަދަ ތަކެއްޗާއި ގޭގެ އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭރުކުރާ ކުންޏާއި ގިނަދުވަސްވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލް މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަން ވެސް އެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެފަދަ ތަކެތި މިއޮގަސްޓްމަހު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނަގައި ސާފުކުރުމަށާއި އަދި އެދުވަހަށް ސާފުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާއި ނުލައި އެތަކެތި ނަގަމުންދާނެކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނާތީވެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ އިއުލާނެއް ނެރެ އެތަކެތި ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވާފައެވެ.

މަސްދަރު: މިކަލް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަލިފާން ރޯވެ ހިތަދޫ ފިހާރައެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ފިހާރަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފިއެވެ. ...

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކަށް ނިޒާރު ހޮވިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް ...

ވެކްސިން ނުޖަހާ ނަމަ ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެ

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖަހާ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ...