ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންވާނެ- މަހުލޫފު

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންވާނެކަމަށާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޙައްޤު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އޭނާ ނިންމަވާފައިވަނިކޮށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް އެމްޑީޕީން އެންގުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައެވެ.

މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ މިއީ އެމްޑީޕީއން އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރި، އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ހައްޤާއި ދިމާ އިދިކޮޅު އަދި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޫހާއި ވެސް ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

” ‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށާއި، މަޖިލިސް މެންބަރު ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށާއި، ނައިބު ރައީސް ކަމަށާއި، ޗެއަރޕަރސަން ކަމަށާއި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށްވެސް އަޅުގަޑު ޝަރުހަމަވޭ . އަދި ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ހުރެވިފައި، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމަކީ ހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން.   އަދި ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންވާނެ. މި ޙައްޤު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނަން “

މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝާޒްލީ ޝަފީޤު ސޮއިކުރައްވައި، މަހްލޫފަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެތެރެއިން ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތައް ބެލުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމުން، މަހްލޫފުގެ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެެވެ. އެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާތީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުގައި މަހުލޫފުގެ ނަން  ހިމަނާފައިނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވާކަމަށެވެ.

މިގޮތައް މަހުލޫފަށް އެންގުމުން މަހްލޫފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ހިނގާ ކަންކަމަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭކަމެެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ސިޔާސީކަމެއް ކަމަށެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މަހްލޫފު 33،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެންގެވިކަމަށް އޭސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ގޮތުން މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ފޮނުވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުޅުދުއްފުށީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނިމްސްއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (ނިމްސް) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު ...

ސީރިއާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފި

ސީރިއާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 19 އޮގަސްޓް  2022 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...