އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

ބާލިން އާއި ބްރައިޓަން ބައްދަލުކުރިމެޗް: 2-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބްރައިޓަން

އެވަޓަން އާއި ސައުތުހެމްޓަން ބައްދަލުކުރިމެޗް: 3-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އެވަޓަން

ވުލްވުލް އާއި ލެސްޓަރސިޓީ ބައްދަލުކުރިމެޗް: 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ލެސްޓަރސިޓީ

ވޮޓްފޮޑްއާއި އެސްޓަންވިލާ ބައްދަލުރިމެޗް: 3-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ވޮޓްފޮޑް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ މެޗް 5-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް

ކްރިސްޓަލްޕެލަސްއާއި ޗެލްސީގެ މެޗް 3-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޗެލްސީ

ނޯވިޗްސިޓީއާއި ލިވަޕޫލްގެ މެޗް 3-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ލިވަޕޫލް

ބްރެންޓްފޯޑު އާއި އާސެނަލްގެ މެޗް 2-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބްރެންޓްފޯޑު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ ؟

ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް މިސީޒަން ނިމެންދެން ދިގުދަންމާލަން މަޝަވާތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ...

ފަހަތުން އަރާ 3 ލަނޑު ޖަހައިގެން މަރަދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގައި މިއަދު މެންދު ކުޅެވުނު ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅެވުނު ފުޓްސަލްމެޗް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ...