އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ހަތަރު މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ހަތަރު މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އައްޑޫސިޓީން އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 ން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނެގުނު 113 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 4 މީހުންނެވެ.  މިހަތަރު މީހުންނަކީވެސް ކުރީން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންކަމަށްވެސް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫސިޓީން  މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު ހަތަރު ކޭސްގެ ތެރެއިން ދެ ކޭސް މަރަދޫ އިން ފެނިފައިވާއިރު އަނެއް ދެ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މަރަދޫފޭދޫންނެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫގައި ކޮވިޑްބަލީގެ 79 މީހުން ތިބިއިރު  ހިތަދޫގައި ތިބީ ފަސްމީހުންނެވެ. އަދި  ފޭދޫގައި ހަމީހުން ތިބިއިރު މަރަދޫފޭދޫގައި ތިބީ  11 މީހުންނެވެ.

އެހެންކަމުން މިވަގުތު އައްޑޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ވަނީ 101 މީހުންނެވެ

އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 562 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، ދެ މީހަކަށް އަންނަނީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި މި ބަލީގައި ދެ މީހަކު ވަނީ އައްޑޫ އިން ނިޔާވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރޮޒޭ މަޖިހުގައި އިންނަންޖެހޭ – ރައީސް ސޯލިހު

ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ވައުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނެވި އެކަން ގަބޫލްކުރާ ބޭފުޅެއްކަމަށާ  އަޅުގަޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމާއި އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ...

މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް އެސްޓީއޯ

ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން މިނިމަމް ވޭޖު ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ ...

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މާލެއިން އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރެވޭ އުސޫލްތައް އާއްމުކޮށްފި

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އުސޫލްތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ...