15 ޖަމިއްޔާއަކަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދީފި

މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމަށް ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވުމުގެ ގޮތުން، 15 ޖަމިއްޔާއަކަށް މާލީ އެހީދީފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުވާ، ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވަޢުދުފުޅެކެވެ. މި ވަޢުދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓުން ހުޅުވާލީ، ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީދިނުމަށެވެ. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ 15 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށެވެ.

މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއަށް މިޕާކް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ދެއްވި އެހީ ވަނީ ލިބިފައި

މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު 15 ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޖަމުއިއްުޔާތަކާއި ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޑރ.އަބްދުﷲ މަޢުސޫމްއެވެ. އެންޖީއޯތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގަ 62 ޖަމިއްޔާއަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅިއެވެ. މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ހޮވުނު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިމާވެއްޓާމެދު މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ޤާއިމުކުރުމާ، މުޖުތަމަޢުއަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ.

އެހީ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މަޢުޞޫމް ވިދާޅުވީ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ބޮޑު އެހީއެއްކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ އެހީ ހަވާލުކުރި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްކަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ، އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 15 ޖަމިއްޔާއިން ހުށައެޅި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޖުމްލަ 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ މަޢުޞޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން މިރޭ – ހުޅުމީދޫ ޖަލްސާ އަތޮޅުމަދަރުސާގައި

ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ 8:45 އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ފައިނަލަށް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  – ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރިޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ...

ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށް، އެޅެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ކާށިދޫ ކައުންސިލުން ގޮވައިލައިފި

ރާއްޖޭގައި ޣައިރު ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އަޅުކަން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ގޮވައިލެއްވި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށް، ...