އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްދާނެ: ރައީސް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް މި ޔަޤީންކަން ދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއެކު އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުރެއްވުމުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. .

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީއަކީ އާބާދީ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށްވާތީ ސަރުކާރުން އައްޑޫސިޓީއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އެ ގޮތުން މަގުހެދުމާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި، ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި، ސިއްހީ ދާއިރާއާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާއާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާއާއި، އެނޫން ވެސް އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގިނަ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ސިޓީކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ނަމަވެސް، އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

،މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، އެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރައީސް ޞާލިޙާއި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާކުރައްވައި އެކަންކަމުގައި ކައުންސިލުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވެސް ހޯއްދަވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަފަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑަބްލިއުޑީސީން ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާ ދީފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ( ޑަބްލިއުޑީސީ ...

މީދޫގެ ހުރީހާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށް- ވަސީމު

advertisement މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށްކަމަށާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިބައިވެފައިނެތްކަމަށް ...

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޯވިޑް ވެކްސިން ހިލޭދިނުން : ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީ ނުކޮށް އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ މީހުންނަށް ހިލޭ ...