ސިޔާސީ މައިދާނުން ފެނިދާނެކަމަށް ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ

މުސްތަޤުބަލުގައި ސިޔާސީ މައިދާނުން ފެނިދާނެކަމަށް ޕްރޮފެސަރު ޙަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުގެއިލް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ރ.މީދޫ ”ޒުވާނުންގެ އުންމީދު“ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކްލަބް ހައުސްގައި ބޭއްވި ފޯރަމެއްގައެވެ.

ޤައުމީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި އަޑުއުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ އުގެއިލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް، އޭނާއަކީ ދިވެހިންނާއި ދުރުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްނޫން ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުން ބޭރުގައި ހުންނެވިކަމުގައިވިޔަސް، ކުދިންނަށް އުނގަންނައިދެއްވައި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޢިލްމީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާކަން އުގެއިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޤައުމަށް ކުރިއެރުން އެދިގެން އަބަދުވެސް ޚިދުމަތްކުރައްވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

”ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިޔާސީ މައިދާނުން ފެނިދާނެ.“ އުގެއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުގެއިލް ވަނީ ޤައުމު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޑޮނަލްޑު ރަމްސްފިލްޑު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޑޮނަލްޑު ރަމްސްފިލްޑު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ރަމްސްފިލްޑުގެ ޢާއިލާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އޭނާ އަވަހާރަވީ ...

ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރަން ޖާގަދިނުމަކީ ޤައުމަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް – ޑރ.ޝަހީމް

ބޭރުގެ ފިއްތުންތަކަށް ދީލާލާނެ ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ ޤައުމަށްވެވޭ ވަރަށްބޮޑު ޚިޔާނާތެއްކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގަސްއިދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަދު މީދޫ ބޮޑުމަގުގައި ގަސްއިންދުމަށް ކުރިއަށް ...