އޮލިމްޕިކްސްގެ ފިރިހިނެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ: ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދައިފި

ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް 2020 ގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގޯލްޑް މެޑަލް ބްރެޒިލް ހޯދައިފިއެވެ.

ބްރެޒިލް ގޯލްޑްމެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ މިއަދު ކުޅެވުނު ގޯލްޑްމެޑަލް މެޗްގައި   2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ސްޕެއިން ބަލިކޮށްފައެވެ.

މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދީވެސް ބްރެޒިލް ޓީމުންނެވެ. ބްރެޒިލް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ 45 މިނިޓްގެ ކުޅުން ނިމިގެން ކުޅުވި އިތުރުވަގުތުގައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަޓެއަސް ކޫނިއާއެވެ.

ސްޕެއިންއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ 61 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. ސްޕެއިންއިން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިކޭލް އޮޔާޒަބާލްއެވެ.

މިމެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނުއިރު ދެޓީމް 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ކުޅެވުނު 15 މިނިޓްގެ ދެހާފްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިމުނީވެސް 1-1 އިން ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައި އޮވެގެންނެވެ. މިމެޗުން ބްރެޒިލް މޮޅުވެ ގޯލްމެޑަލް ހޯދި ލަނޑު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ( މެޗްގެ 108 ވަނަ މިނިޓް ) ގައެވެ.

ބްރެޒިލްއަށް ގޯލް މެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްދިން މިގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެލްކަމްއެވެ.

ސްޕެއިންބަލިކޮށް ބްރެޒިލުން ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދިއިރު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އޮލިމްޕިކްގައިވެސް ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅައިން ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ބްރެޒިލްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ސްޕެއިން ފައިނަލްމެޗްގައި ބަލިވެ ރިހިމެޑަލް ލިބިފައިވާއިރު މެކްސިކޯއިން ޖަޕާން ބަލިކޮށް ލޯމެޑަލްވަނީ ހޯދާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަޟްހާއީދު ކުޅިވަރު: ލީޕަޓުގެ ހެޓްރިކާ ދެބެއިންގެ 2 ގޯލާއެކު ހުޅުދޫޓީމުން މީދޫޓީމް ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ލީޕަޓު  3 ގޯލުޖަހާ  ހެދި ހެޓްރިކްގެ އިތުރަށް   ފޭދޫގެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެބެއިން ކަމުގައިވާ ...

ފާހި ރޮއްވާލުމަށްފަހު ލޮތާރި ޖޫނިއާސް ސެމީފައިނަލަށް

ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކަޓުވާލުމަށްފަހު މިނިވަން ކަޕް ޔޫތު ޗެލެންޖް 2022 ގެ ސެމީފައިނަލަށް  މީދޫ  ލޮތާރި ޖޫނިއާސް ...