ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތު ކިޔުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ވާތީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކިޔަމުންއައި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުން ހުއްޓާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

​އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކޮށް ޖަމާއަތް ހެދުމާއި އަދި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ތަކުގައި ޤުނޫތު ކިޔުުން ރޭ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން މަޑު ޖައްސާލަން އަންގާ ކަމަށެވެ.

އެ ނިންމުން ނިންމީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ ގިނަ ލުއިތަކެއް ދީފައިވާތީ އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގުނޫތު ކިޔުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.​

ޢެގޮތުން ​މިސްކިތްތަކުގައި ތިއްބަވާ ވަގުތު ތަކުގައްޔާއި ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ވަގުތުތަކުގައި މާސްކުއެޅުއްވުމަށާއި، ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ﷲ ރަޙްމަތުން މާޔޫސްނުވެ، ސަބަބުތަކުގައި ހިފައި، ފުރިހަމައަށް  އަށް ﷲ ވަކީލުކޮށް އުޅުމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުތަކުގައި ޤުނޫތުނާޒިލާ ކިޔުން މިވަގުތަށް ހުއްޓާލި ކަމުގައިވިޔަސް، ފަރުޟު ނަމާދުތައް ބަރާބަރަށް އަދާކޮށް، ސުންނަތް ނަމާދު ގިނަކޮށް، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި، އިސްތިޣުފާރު ކުރުމަށާއި، މިބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި މި ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކޮށްދެއްވުން އެދި ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް އުޅުމަށްވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވަނީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެފައެވެ.

​ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި ގޯސްވާން ފެށުމުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލައި އޭގެ ފަހުން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތް ފެށީ ގައިދުރުކޮށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓުން ދިފާއުވުމަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް19ގެ އައު ވޭރިއަންޓު އޮމިކްރޮން އިން ދިފާއުވުމަށްޓަކައި ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖަހަމުން ގެންދާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނަން- ރައީސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާޔަތް ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ...

މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...