ވާރޭ ވެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މީދޫ މަޖުދުއްދީން މަގުގައި ފެންބޮޑުވެ، ފެން ނުހިނދި ދިގުލައިގެންދާތީ އެކަމުގެ އުދަގޭ އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި އުޅެމުންދާމީހުންނާއި އެމަގުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ  މީހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އަދި ވާރޭ ވެހުން ހުއްޓި 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވެގެންދާއިރުވެސް މިމަގުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަޑު ނުހިންދި އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

 ބޮޑެތި ވަޅުގަޑުތައް ހެދިފައިވާ މިމަހުގައި އޮންނަ ފެންގަޑުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުން މިމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ހުންނަ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއަށް ފެންވަދެ  އާއްމު ދިރި އުޅުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދެއެވެ. މިމަގުގެ ދަފަރާތުގައި އުޅެމުންދާ މީހުންނާއި މިމަގުގެ ބޭނުންހިފާ މީހުންގެ އުއްމީދަކީ ރަށުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން މިމަގުގައި ހެދޭ  ފެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކައިރީގައި އޮތް ކުޅިއަށް  ފޮނުވާލެވޭނެ ގޮތެއް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ހައްދަވައި ދެއްވުމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިއްޔެ އިންދި ގަސްތަކަށް ރޭ ގެއްލުންތަކެއްދީފި

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިއްޔެ މެންދުރުފަހުން މީދޫ ބޮޑުމަގުގައި އިންދި ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގަސްތަކަށް  ރޭބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅެވުނު ފުޓްސަލްމެޗް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ...

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ތެރެއިން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ސްޕެނިޝްކަޕްގެ ފައިނަލްމެޗްގެތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ...