ފެންބޮޑުވުމުން – ވެލި އެޅުމަކީ އޮތް ހައްލެއް ނޫން!

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަނީ މީދޫ މަޖުދުއްދީން މަގުގައި ވިއްސާރަވެ ފެންހެދިފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެކެވެ. ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ކޮށްފިނަމަ މިމަގުގައި  އޮންނަނީ ފެންގަނޑު ހެދި ޗަކަ ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިމަގުގައި ހެދިފައިހުންނަ ވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މިމަގު ބޭނުން ކުރާ އާންމުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި އުދަގޫތަކާ ދިމާވަމުންދެއެވެ. އަދި މިމަގުގައި ސައިކަލު ދުއްވަމުން ދާއިރު މިދުއްވެނީ ރަށެއްގެ ފުއްޓަރުގެ ގާތައް މަތީގައޭ ހީވާފަހަރުވެސް މަދެއްނޫނެވެ.  

ވިއްސާރަވެ މިމަގުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަޑުގެ ތެރެއިން ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުން މަގުގެ ދެރަފާތަށް ފަސްއަރައި މަގުގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ވަޅުގަޑުތައް ހެދެއެވެ. މިގޮތައް ހެދޭ ވަޅުގަޑުތަކަށް  ކޮންމެފަހަރަކު ފަސްއަޅައި މަގު އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުނިސިޕަލްސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދެއެވެ. މިގޮތައް ކޮންމެ ފަހަރަކު މަގުގައި ހެދޭ ވަޅުގަޑުތަކަށް ފަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ހުރި ގޯތިތައް މަގަށްވުރެ ތިރިވެ މަގުގައި ހެދޭ ފެންގަޑުގެތެރެއިން ކާރު އަދި ޕިކަޕްފަދަ ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމުން މަގުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ފެންގަޑު ގޯތީގެ ތެރެއަށް ދަނީ ވަންނަމުންނެވެ.

މިކަންތައްތައް މިމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ހުރި ގޯތި ތަކުގައި އުޅެމުންދާ މީހުން ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާތާ ގިނަދުވަސް ތަކެއްމިވަނީ ވެފައެވެ.

ވީމާ މިމަގު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ ކުރީންވެސް ރަށު ކައުންސިލުންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން މިމަގު ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވައި މިމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ހުރި ގޯތިތަކަށް ފެންނުވަންނާނެ ގޮތެއް ހަދަދިނުމުގައި މިހާރަށްވުރެ މުރާލި ވުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔާމީންގެ ވެރިކަމިގައި ހިނގި ވައްކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނީ ހަމަ އެމަނިކުފާނު: ނާޒިމް

ރައީސް ޔާމިނުގެ ވެެރިކަމުގައި ހިނގައިދިޔަ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމަ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައީސް ...

ކޮވިޑް19- ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ކުދި ގައުމުތައްވެސް ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ބަލި މަޑުކަމެއް

ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އާވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅިދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ...

އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ދައުރުވަމުން ދަނީ ސައްހަ ރިޕޯޓެއް ނޫން، ތަހުގީގުކުރާނަން: ފުލުހުން

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގު ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ ...