އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން ހިނގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ހީކޮށް: ރޮޒޭނާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޕާޓީ އަދި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ވަންނާނެ ޕާޓީއެއް ނެތިގެން ނޫންކަމަށާއި އެމްޑީޕީއަކީ އަށް ވަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން ހިނގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ހީކޮށް ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރު އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިގެންނޫން. ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން ހިނގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް ހީކޮށް. އެގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ބާއްވާން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް.

– ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ރޮޒޭނާ މިފަދަ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލުމަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަށްފަހު، އެހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުުން ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަފުޅު ތަކަށް އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ދެކޮޅު ނުހެއްދެވޭނެ ކަމުގައި އިންތި ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަތަކާއި ގުޅިގެން ރޮޒޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް ރައްދުން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކަށް ދެއްވި ޖަވާބެއްގައެވެ.

އެމެމްބަރު ބުނެފައިވަނީ ރޮޒޭނާ އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ ވަންނާނެ ޕާޓީއެއް ނެތިގެންކަމަށެވެ. އަދި ރޮޒޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކަށްވިޔަސް ރައީސް ނަޝީދާއި، އެމްޑިޕީގެ ގްރާސްރޫޓަށް ދަސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އަސްލު ސަގާފަތް ނޭގޭނެކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަސް ގަބޫލުކުރާ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީއަކަށްވާއިރު، އެސިޔާސަތު ރޮޒޭނާގެ ނުހުންނާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަތަކަށް ރައްދު ނުދެއްވޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވުުނުން ރޮޒޭނާ ވަނީ އެމްޑީޕީގައި ތިބީ ކަސްތޮޅު އެޅިފައިތިވި ބައެއްތޯ އިންތިއާއި ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އިންތިގެ މިވާހަތަކާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާއަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޑިމިކްރަސީއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން މިއަދު ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް މުގުރާލައި، ޚުދުމުހުތާރު ސިފަތަކަށް ތާއީދު ކުރާކަމަށްބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންވަނީ އިންތިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ؟

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމްގައި ހުންނެވި މޫސާ ސިއްދީގު އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މޫސާ ސިއްދީގު މަގާމުން ...

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ...

މެންބަރު ޔާސިރާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީއަށް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފާއި ބައެއް ކައުންސިލަރުން އަލުން އެމްޑީޕީއަށް ...