ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެންނަން އަންނަ އަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން އަންނަ އަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“އާސްކް ސްޕީކަރ” ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާނަމަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ އެމަނިކުފާނުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 2023 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް އޮންނާނެކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ ރާއްޖެއަށް ކަމުދާ ނިޒާމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަށް ގެންނަންޖެހޭކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެނެވޭގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށެވެ.

“ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫން. ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމަކަށް އޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް. އެގޮތުން އެ ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި 2024 ވަނަ އަހަރު އެކަމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުން އެއީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް” ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެންނަން އެމްޑީޕީން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން ތާއީދުކުރާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްއިން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދުނުކުރާނެ ވާހަކަ ބުނެފައި ނެތްކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެމްޑީޕީއާ ޕީޕީއެމްއާ ދެ ޕާޓީން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކޮށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގައިފިކަމުގައި ވަނީނަމަ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އެ ބަދަލު ގެނެވޭނެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމު ބަދަލްވެއްޖެނަމަ ބޮޑުވަޒީރަކު ހޮވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އެ ހިސާބަށް ގޮއްސިނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ނަން ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ހުށަހަޅާނަން އެދޭނަން” ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، އެކަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިހުއަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުރިހާ ވިސްނުންފުޅެއް ހުރީ ޤައުމު މިހާރު އޮތް އިޤްތިޞާދީ އަނދަވަޅުން އަރައިގަނެ، ޤައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދެވުމަށްކަމަށެވެ. އަދި ނިޒާމް ބަދަލުކުރެއްވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުންކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން މީގެކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްދަރު:ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“މި ތިބޫ ރައީސް ޔާމީނާ އެކީ” ގެ ނަމުގައި ލ.އަތޮޅުގައި ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް!

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފޯރި ވަރަށް ގަދަވެ އެ އިންތިޚާބުގެ ވާދަ ވައިގައި ހިފާފައިވާއިރު ރައީސް ...

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރަށް

ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭ ...

އިއްޔެ 103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިއްޔެވެސް  103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ...