ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިިފިއެވެ.

ޤާާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ޝާން އާއި ހަވާލާދީ އޮންލައިން ނޫސް ދިޑެއިލީގައި ބުނެފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ހާތިފް ޙިލްމީއާއި، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއްް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

ވަކީލު ޝާން މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން ވަނީ ‏ހައިކޯޓުގެ B1 ސެކްޝަނުން ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގައިފިކަމަށް ވެސް ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކޮށް މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ހާތިފް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހާތިފަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހިރިމަރަދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހދ. ހިރިމަރަދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު މަރުވެފައި ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 28 ޖެނުއަރީ  2022 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

މުލަ ރޯދަަ ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމުގައި ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމިކް ...