މަރަދޫފޭދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަައެއް ބަލަނީ

ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ސ.މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމުމުން، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޯޓުން ކަނޑައެޅި ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް ސ.މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އެދުމުން، އެހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެ އެކި ފަހަރު މަތިން އެދުމުންވެސް އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަފީސް ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ޖޭއެސްސީން ދަނީ އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅެ މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓުން މަޤާމުން ވަކިކޮށް، އަދި ބައެއް އަދަބުތައްވެސް ދީފައިވެއވެެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަތޮޅު ތެރޭގެ ރައްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ދެން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ފިޔަވައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ހުއްދަނެތި ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ ...

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މެޑަމް ފާތުންގެ އަގު ވައްޓާލާ އެކަމަނާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން – ޝިފާޤު މުފީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމްއާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދަނީ އެކަމަނާ ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ...

ފޯނު ޖަހައިގަތީ ސަލާންޖަހަން އުޅެނީކަމަށް ހަދާފައި އައި މީހެއް: ނަޝީދު

އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އިއްޔެ މެންދުރު ފަރިއްކުޅުއްވަން އިންނަވަނިކޮށް ފޯނު ޖަހައިގަތީ ސަލާންޖަހަން އުޅެނީކަމަށް ހަދާފައި އައި މީހަކު ކަމަށް ...