މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ” ވޭރާނޑި މައިޒާން”  – މި މައިޒާން އަކީ މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ދީލަތި އެހީއާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައިޒާނެއް-

މިތަން ތައްޔާރު ކުރެވުނު ފަހުން މިތަނަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށާ ޕިކްނިކްދާ ގްރޫޕްތަކުން ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ތަނެއް –

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައި – މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދިންފަހުން ގެއްލުންދިންތަކެތި އަލުން މަރާމާތުކޮށް ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ –


މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން

މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން

މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިތުރު 12 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 12 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

މިފްކޯގެ 14 އައިސްޕްލާންޓެއް ފެނަކައާ ޙަވާލުކޮށްފި

މިފްކޯއިން ހިންގަމުން އައި 14 އައިސްޕްލާންޓެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިފްކޯގެ 14 އައިސް ޕްލާންޓް ފެނަކައާއި ހަވާލް ...