މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ” ވޭރާނޑި މައިޒާން”  – މި މައިޒާން އަކީ މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ދީލަތި އެހީއާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައިޒާނެއް-

މިތަން ތައްޔާރު ކުރެވުނު ފަހުން މިތަނަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށާ ޕިކްނިކްދާ ގްރޫޕްތަކުން ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ތަނެއް –

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައި – މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދިންފަހުން ގެއްލުންދިންތަކެތި އަލުން މަރާމާތުކޮށް ހަދާފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ –


މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން

މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން

މީދޫ – 2021/06/18 – މީދޫ ވޭރާނޑި މައިޒާން
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 29 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، ދަސްވެނިވުމުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ދ. ވާނީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 29ވަނަ ބުރު ނިންމައި،  ދަސްވެނިންގެ ...

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު އަދި ޗައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީގެ ޗެއަރމަން ...

އައްޑޫސިޓީ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް – ހުޅުދޫ ޔޫތާއި ފެނަކަ ސެމީއަށް 

ހުޅުދޫ  ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި    މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އައްޑޫރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެމްޖްގެ ސެމީ ...