advertisement

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އަޅިވިލާމަގުން ބްރޯސް ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރިން ފަށައިގެން މެދު ބަނދަރާއި ދޭތެރޭ 6 ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާނުތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން – މިކާނުތައް ބަހައްޓަނީ ވިއްސާރަވެހޭ ދުވަސްވަރު އެސަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވަމުންދާތީ އެސަރަހައްދުގައި ހެދޭ ފެން މޫދަށް ފޮނުވާލުމަށް  – ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންދާ މިމަސައްކަތައް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ލިބެމުންދާކަމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި – އެޖަމްއިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި އެދުމުން  މީދޫ ކައުސިލަރުވަނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެއްވާއި މުނިސިޕަލްސާވިސްގެ ވެހިކަލްތަކާއި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޮނުވައި ދެއްވާފައި –   އަދި މީގެ އިތުރަށް މިމަސައްކަތައް އެމްޓީސީސގެ އެހީތެރިކަންކަންވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެންމެ ރީތި ހިތްގައިމު ހޮސްޕިޓަލަށް- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ހިތްގައިމު ...

ކޮވިޑް-19: މާލެން އައްޑޫ އަށް ކަރަންޓީނަށް އައި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން އައްޑޫ އަށް އައިސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ...

ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް ވިއްކަމުންދާ މައްސަލަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ...