advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހިތަދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ .

މިގޮތުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހިތަދޫ ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމާ ހަވީރު ހަތަރަކުން ހެނދުނު އަށަކަށް ކާފިއު ގަޑި އިތުރުކުރަން ނިންމާފައި ވާކަމަށްވެސް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރީންގެ މިބައްދަލުވުމުގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތު ވިދާޅުވީ ކާފިއު ނޫން ވަގުތު ތަކުގައި ބޭރުގައި އުޅުމަށް ޕޮލިސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން އެގޭބިސީއެއްގެ ކަރަންޓު މީޓަރު ނަންބަރު ހުށައެޅުމުން 2 ފާސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. .

އަދި ވަޒީފާތަކަށް ދާ ފާރާތްތަކުންވެސް ސައްހަ މައުލޫމާތާއި އެކު ހުށައެޅުމުން ޕޮލިސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަދޭނެ ކަމަށްވެސް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކާފިއު ނޫން ގަޑިތަކުގައި ބޭރަށް ނިކުންނައިރު ހޯދަންޖެހޭ ފާސް ހޯދުމަށް އެދެން ވާނީ https://www.police.gov.mv/permit/ މި ލިންކުންނެވެ

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫއިން މަސްވެރިކަން ކުރަން ނުކުތް ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

  މީދުން މަސްވެރިކަމަށް ނިކުތް ކުޑަ ދޯންޏެއް ބަންޑުންޖަހާލުމުން ދޯނި ބަންޑުން ޖަހާލި ވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޑިންގީއަކަށް ...

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ވަގުތުތައް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މީގެ ކުރީން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ...

ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 – އެފްސީ ބަސްޕާކް ބަލިކޮށް އަމީގޯސް ފައިނަލަށް

9 ލަނޑު 3 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން އެފްސީ ބަސްޕާކް ބަލިކޮށް އެފްސީ އަމީގޯސް ޔޫތު ޗެލެންޖާސް ކަޕް 2020 ...