ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ޓާފް ދަނޑު އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މީދޫގެ ޒުވާނުން ކައުންސިލަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

advertisement

މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުންނާއި މީދޫގައި އަލަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުމާބެހޭގޮތުން ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި މީދޫގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއާއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުން މީދޫ ކައުސިލަރު ސޯލިހާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުގެ ކަންތަކާއި މީދޫގައި އަލަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑުގެ ކަންތަކާއިބެހޭގޮތުންވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫގައި ޓާފް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ލިބުނު ޓާފް ބޭނުންކޮށްގެން މީދޫގައި އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ” މީދޫ ކުޅިވަރު އެރީނާ ” ގެ ތެރޭގައެވެ.

މީދޫގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމައިދެވޭތޯ މިބަލަނީ

މީދޫގެ ކައުންސިރު ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ

މީދޫ ކުޅިވަރު އެރީނާގައި މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ   ނެޓްބޯޅަ ކޯޓަކާއި ދެ ވޮލީ ކޯޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު ވޮލީ ކޯޓްގައި ވޮލީ ކުުޅުނު ކުދީން ދުވަސް ކޮޅަކު ވޮލީ ކުޅުމަށްފަހު އެތަނުގައި ވޮލީ ކުޅުންވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ .

މީދޫ ގައި ވޮލީ ކުޅެމުން އަންނަނީ ކުރީންވެސް މީދޫގައި ވޮލީ ކުޅެމުން އަންނަ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ވޮލީ ކޯޓްގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އެރީނާގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި މިދިޔައަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެޓްބޯޅަ ކުޅެފައިވިޔަސް ފަހަކަށް އައިސް އެތަނުގައި ނެޓްބޯޅަ ކުޅުމެއް ނޯވެއެވެ

މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު
ޓާފް ދަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު އެރީނާ ސަރަހައްދު
މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު
advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގ މެޗްތައް ކުޅުރުކޮށް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށް އަންނަމަހު ލީގު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުމެޗްތައް ކުރުކޮށްކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ޕްރިމިއާލީގުގެ މެޗްތައް އަންނަމަހު ފަށަން ކުލަބްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނައިރު ލީގު އަވަހަށް ...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗް: މޮޅުވީ އަތޮޅުމަދަރުސާ ޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 16 ...

ޕޮލިސްކަޕް 2019 : ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެ

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕޮލިސް ދަނޑުގައި އީދު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ...