advertisement

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިއްޔެ މެންދުރުފަހުން މީދޫ ބޮޑުމަގުގައި އިންދި ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގަސްތަކަށް  ރޭބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފިއެވެ.  

އެމްޓީސީސީން ތާރުއަޅައިގެން ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ބޮޑުމަގު ހެދިއިރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެމްޓީސީސީއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހިޔާދޭގަސްތައް އިންދުމަށް މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ ކާނު ތަކުގައި އިންދާފައިވާ މިގަސްތަކަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ގަސްތަކުގެ މަތިން ސައިކަލް ދުއްވާ ބައެއް ގަސްތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާކަން ވަނީފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް ގަސްއިންދުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް ބެހެއްޓި ބެނާވެސް ރޭ ވަނީ ކަފާލާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (1)

  • އަރޫނިތާ

    ތެކަން ކެރާނެއި ނިނިދައި ރެއިގަޑި މަގަމައްތެ ތިބޭ އަވަށްޓެރި ކުރިންކަމަށް ލަފާވެއި

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސް ނަޝީދަަށް ހަމަލާދިން ހަތަރު މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ: ސީޕީ ހަމީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ރޭ ދިން ހަމަލާއާގުޅޭ ހަތަރު މީހަކު ...

ހުޅުދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ހުޅުދޫ  ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަސައްކަތުގައި  މިހާރު ...

ރޮޒެއިނާ ވެސް ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރުމާ ދެކޮޅު!

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކަމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ...