ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިފި

advertisement

ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން އުޅުއްވާކަމަށް މީގެކުރިން ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އިޝާރާތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ބަދަލުތައް ގެންނަވަން އުޅުއްވާކަން ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު މެދުވެރިކޮށް ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނަށް މިހާރު ވަނީ އަންގަވާފައި ކަމަށް ވެސް އެނގިފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ކެބިނެޓަށް ގެންނަވާ ބަދަލުތައް އަދި ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބައެއް ވަޒީރުންގެ ވުޒާރާތައް ބަދަލުކޮށް، ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކުރަން މިހާރު ވަނީ ނިންމަވައިފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ވަކި ކުރާ ވަޒީރުން ވަކި ކުރަނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭތީ ކަމަށާއި، އަދި އެ ޒިންމާތައް އަދާ ނުކުރެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭތީ ކަމަށް ލީޑަރުންނަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

ހުރިހާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ނުދީ ހަމަ އެކަނި އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ...

މީދުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން  އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދޮށީ ...

ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓުކުރަންވެއްޖެ: ޣައްސާން

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރަން ފެށުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ކޮޅުމަނޑުލު ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޣައްސާން ...