މީދޫ ބަނދަރަށް ކާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

ސ.މީދޫއިން ފޭދުއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކާރެއް ދޯންޏަކަށް އަރުވަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ކާރެއް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނު މީދޫ ބަނދަރުގެ ހުޅގުފަރާތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރެޕްމުން އެކާރު ދޯންޏަށް އަރުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކާރުގެ ބުރަކި ނުޖެހި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެންނެވެ.   

ކާރު މޫދަށް ވެއްޓުނުއިރު އޭގައި ޑްރައިވަރު ފިޔަވާ އިތުރު މީހަކު ނެތެވެ . މޫދަށް ކާރު ވެއްޓުމާއެކު ޑްރައިވަރުވަނީ ކާރުން ނިކުމެފައެވެ.

މިހާދިސާގައި ޑްރައިވަރަށް  އަނިޔާއެއް ނުލިބުނަސް ކާރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ.

މޫދަށް ވެއްޓުނު މިކާރު މިހާރު ވަނީ އެކްސްކަވޭޓަރެއްގެ އެހީގައި މޫދުން ނަގާފައެވެ. މިކާރަކީ އަދި އެއްވެސް ވަރަކަށް ދުއްވަން ފަށާފައިނުވާ އާކާރެއްކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަސްރާ ނޭވާލަނީ އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއްގެ އެހީގައި، ހިތާއި ފުއްޕާމޭވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ

ދުނިޔެވީ ހަޔާތަކީ އެކި އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ވަގުތީ މަންޒިލެކެވެ.  އެކި އިންސާނުންނަށް ދިމާވާނީ އެކި އިމްތިހާނުތަކެވެ. އެކި ...

ނަސްރުގެ ދުވަސް: ގައުމަށްޓަކައި އަހަރެމެންގެ މޭ އައްޑަނައަކަށް ދިއްކޮށްލުމަކީ މޮޓޯކަމުގައި ޚިޔާރުކުރަމާތޯ

އެންމެހައި ދިވެހިންނަށް އެނގިލައްވާނެހެން ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ03 ނޮވެމްބަރު 1988 ވީ ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއިން ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

(18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާ މިބަހާތައް ޚުލާޞާކޮށްގެން، އަދި ރަށްފުށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ...