ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

ސ. ހުޅުމީދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފަޔާ ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިފަޔާރ ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއެވެ.

ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަނަކީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ކުރެވި އިއްލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޖުމްލަ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމަން ހަވާލުކުރެވުނު މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ހުޅުމީދޫގައި ފަޔާ ސްޓޭޝަނެއްގެ ހިދްމަތަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި އެދިތިބި ހިދްމަތެކެވެ. ހުޅުމީދޫގައި މިހާތަނަށް ނުރައްކާތެރި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވިނަމަވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހުޅުމީދޫ ޗަސް ބިމުގައި އަލިފާން ރޯވެ ރައްޔިތުންގެ ރުއް ގަހަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ

މަސްދަރު : އައްޑޫ ލައިވް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭނަން- މިނިސްޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރިއަށްއޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ...

އައްޑޫގައި ބުރިޖެއް އަޅައިދޭން ރައީސަށް ހުށައަޅަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބުރިޖެއް އަޅަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަލީ ...

ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމާތާކު ހުރެވެސް ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ...