ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން މިއަދު ބާއްވަނީ

ސަރުކާރުން ހުޅުމީދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން މިއަދު ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ

 ސަރުކާރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ފުރަތަމަ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މީދޫ ކަޅިބިއްފަރާތުން ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޖިއޯ ބޭގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިމަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:30 ގައެވެ.

މީދޫ ކަޅިބިތް ފަރާތުން ގިރާ ސަރަހައްދު

މިއަދު 11:00 ގައި ހުޅުމީދޫގެ މެދު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ކޮންނަ ބޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފްކޯ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 11:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތާރުއަޅައި ނިންމާފައިވާ ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑުމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ގަސްއިންދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މިއަދު 11:45 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުދޫގައި އަލަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ބަނދަރުގައި އެލް ބްލޮކް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިމަސައްކަތްތައް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއާއި އިލްޔާސް ލަބީބުގެ އިތުރަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމާއި މިފްކޯގެ އެމްޑީ އިސްމާއީލް ފައުޒީގެ އިތުރަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުވެސް ހުޅުމީދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

advertisement
advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނަން، ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެ- ރޮޒެއިނާ

ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަހައްދަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ...

މިދުއްވެނީ ރަށެއްގެ ފުއްޓަރު ގާތައް މަތީގައޭ ހީވާފަހަރުވެސް މަދެއްނޫން

މީދޫގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެކިއެކި ހާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ދުވާލަކު އެތައް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ހުޅުދޫ ...