ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަބާބު

މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވި ” އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މީދޫ ކުޅިވަރުއެރީނާގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ރޭކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގައިހުޅުދޫ ޔޫތު ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި އަވަސް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގެ ކުޅިބަލން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހާޒިރުވެ ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ސަޕޯޓް ކުރަމުން ގޮސްފައިވާއިރު މިމެޗް ފެށިގެން ފުރަތަމަ 2 ޕޮޓްގެ ލީޑެއް ހުޅުދޫ ޔޫތުން ހޯދިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހަތުންއަރާ ޕޮލިސްޓީމުންވަނީ ލީޑު ހޯދާފައެވެ.

މިގޮތުން މިމެޗުގައި ކުޅެވުނު 15 މިނިޓްގެ 4 ކުއާޓާރ   35 ޕޮޓު 26 ޕޮޓުން ކާމިޔާބުކޮށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބް ވަނީ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދާފައެވެ.

ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމުމުން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ކާމިޔާބީތަށް ހޯދި ކުޅުންތެރިންނަށާ ޓީމްތަކަށް މެޑެލް އާއީ ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 7 ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވިފައިވަނީ:
– އާސިޔަތު ޝިފްނާ އަބަދުލްކަރީމް (މިފްކޯ )
– އާމިނަތު ރަބާބު އިބްރާހިމް  (ޓީމް ހުދުހުދު )

– ޖޫޒަން ޒަރީރު (ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް )
– ފާތިމަތު ރިޝާ (ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް)
– ޝާމިލާ އަބްދުލް މަޖީދު (ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް )
– ސަވާ އިބްރާހިމް (ހުޅުދޫޔޫތު )
– އަމީޝާ ސަލާމް (ހުޅުދޫޔޫތު )

-ފެއަރ ޕްލޭޓީމް: ޓީމް ހުދުހުދު

ފެއާޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ : އާނިޔަތު ނަބީލާ ޖަލީލު/ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް

އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ : އާމިނިތު އިމްނާ އިނާޔަތުﷲ / ޝަރީފީ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީމް ހުދުހުދު

މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗް:  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމުގެ ކޯޗް: އިޒްނީ ނިޒާރު

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ހުދުހުދު ޓީމްގެ އާމިނަތު ރަބާބް އިބްރާހީމް

މިމުބާރާތުގެ އެކިމަގާމްތަކަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށާ ޓީމްތަކަށް މެޑެލް އާއީ ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނާ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މާނާ މުމްތާޒާއި އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒު ހަސަންގެ އިތުރަށް ސްޕްރިންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އާޠިފު އަދި ސަދަން ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަމީނު އަބްދުއްރަހީމް  އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިދިކޮޅު މެންބަރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަދައްކާކަށް މާކަ ރީއްޗެއްނޫން: ރޮޒޭ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން، ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ”މާކަ ރީއްޗެއްނޫން“ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ...

މީދޫގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން އެގުނު އެއްޗަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއަށް ކުރައްވާ އިތުބާރު- އިބުރޭ

މީދޫގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން އެގުނު އެއްޗަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއަށް ކުރައްވާ އިތުބާރުކަމަށް ހުޅިމީދޫ ސިއްހީ ...

ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފް ދަނޑުހުޅުވުގެ މެޗަށް ގައުމީ ޓީމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި، ...