ސްޕެނިޝް ލަލީގާ- ބޭނުމީ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ މިކަން ނިންމާލުން- ޒިދާން

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި މިރޭ ވިލަރެއާލްއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު އެންމެބޮޑު ވިސްނުމެއް ހުރީ މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުންކަމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

މިރޭގެ މެޗާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒިދާން ބުނީ ލީގުގެ ފަހުމެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށާ ބޭނުމީ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ މިކަން ނިންމާލުންކަމަށެވެ.  ޒިދާން ބުނީ އެހެން މެޗްތަކެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާގެ ޓީމް މިމެޗަށްވެސް ނިކުންނާނީ މޮޅުވާންކަމަށެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލަލީގާގެ ތަށި ރެއާލްއަށް ހޯދައިދިން ކޯޗް ޒިދާން ބުނީ އަދިވެސް އޭނާއަށް ޗެމްޕިއަންކަމުގެ އިހުސާސް ނުވާކަމަށާ މިރޭ ވިލަރެއާލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ކުޅުންތެރީންނާއެކު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމުގެ އުފާ ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

ލޮކްޑައުނަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ޓީމުއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކާމިޔާބަށް ފެން ބޮވައިގެންފައިކަމަށާ ރެއާލްމެޑްރިޑާއެކު މިވަގުތު ހުރެވޭތީ އުފާކުރާކަމަށެވެ.

މިރޭގެ މެޗް ރެއާލްމެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ ބާކީ އެއްމެޗާއެކު ލީގުގެ ތަށި މެޑްރިޑަށް ކަށަވަރުވެގެން ދާނެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ ކަނޑޫއެޅެ ބީޗް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހުޚުދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ހުޅުދޫ މާފިށި ( ކަނޑޫއެޅެ) ބީޗް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެދުނު ...

ކޯވިޑް-19: ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އެފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކޮށް ދިނުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ...

މަގުމަތި ވުމުގެ ކުރީން މާލެ ދޫކޮށް ދިޔުމަށް މެމްބަރު އީސަ ގޮވާލައްވައިފި

މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ކުލި ނުދެއްކި މާލޭގައި މަގުމަތިވުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ފަސްގަނޑަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ...