އައްޑޫމީދޫގައި ހިގާ ނުރަގަޅު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ” އޭއޯ ” ނިއުސްގައި ލިޔާއިރު ” ހުޅުމީދޫ ” ގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އާއްމުކޮށް ލިއުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ތަން ވަރަށްގިނައިން ފެންނަމުންދާކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ޝުކުރީ ލިއުއްވާފައވާ ލިއުއްވުން

އިބްރާހިމް ޝުކުރީ މިހެން ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުއްވުމެއްގައެވެ.

” ސުވާލަކީ ނިއުސް ހިންގާ މީހާ ނުވަތަ ނިއުސް ލިޔާމީހާގެ ކޮންމެވެސް ހައިސިއްޔަތެއް މީދޫގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން “މީދޫ ” ގެ ނަން ބޭނުން ކުރަން ނުކެރެނީތޯ ، ނުވަތަ ހަގީގަތް ހާމަކުރަން ނުކެރެނީތޯ ؟ ޝުކުރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެކަން އަމިއްލަފުޅަށް އެއްބަސްވި: ޑރ. ޝައިނީ

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ބައިނަލް އަގްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ...

މިގޮޑީގައި އަޅުގަޑު ބައިންދައިފިނަމަ މިގޮޑި ނީލަމުގައި އިންނަދުވަހެއް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނާނެ- ރޮޒެއިނާ

މީދޫއާއި ވަރަށްބޮޑު އާއިލީގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށާ މަރަދޫފޭދޫއަށް ބަލާއިރު މަރަދޫފޭދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި ހިތާހިތުގެ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާކަމަށް ރޮޒެއިނާ އާދާމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ ...

ގިނަމެޗްތަައްކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމްތައް

ފޭދޫ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ޓީމްތަކާއި މީދޫގައި ހިންގާ އީޓީއެފް އެކެޑެމީގެ ޓީމްތަކަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކެއް ...